აღწერა

სახელმწიფო ორგანოები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა მიზნებისა და ინტერესების შეთანხმებასა და პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობაში. ექვსივე პარტნიორ ქვეყანაში გარემოს დაცვის სამინისტროები გარემოსდაცვითი მოქმედებების ძირითადი მოქმედი პირები არიან, მაგრამ ისინი კვლავ რჩებიან აღჭურვილნი არაადეკვატური რესურსებით, განიცდიან პერსონალის მაღალ გადინებას და ხშირ სტრუქტურულ ცვლილებებს. „ევროკავშირი გარემოს დაცვისათვის“ უზრუნველყოფს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყნის საზოგადოებრივი გარემოსდაცვითი სააგენტოსათვის მუდმივ და ერთჯერად საექსპერტო მხარდაჭერას და შესაძლებლობების განვითარებას. ეს მხარდაჭერა ვრცელდება ეკონომიკის სამინისტროებზეც, რადგან იზრდება მათი როლი, როგორც მწვანე ეკონომიკის განვითარების მამოძრავებელი ძალისა.

აქტივობები ხორციელდება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ.

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

განოიწერეთ