Call for Azerbaijani enterprises to join the RECP Clubs in Baku and Ganja or become RECP Demonstration Companies

The EU-funded EU4Environment[1] Action is looking for Small and Medium-sized manufacturing Enterprises (SMEs) from Azerbaijan to join the Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Clubs in Baku and Ganja, or become RECP Demonstration Companies.

For more information about the open call for RECP Clubs, please click here.

For more information about the open call for RECP Demonstration Companies, please click here.

[1] See www.eu4environment.org for more details.

Published on 02/11/2022

Xəbərlər bülleteni

Aylıq xəbərlər bülletenimizə abunə olmaqla ən son xəbərlərimiz, hesabatlarımız və təhlillərimiz barədə məlumatlı olun.

Abunə olun