პუბლიკაციები

Identification of High Conservation Value Forests in the Republic of Moldova

The study aims to identify high conservation value forests (HCVFs) in Moldova, which are crucial for biodiversity and provide long-term benefits. These forests account for 80% of the country’s biological diversity and have social, economic, climate, hydrological, and erosion control benefits.

The study provides a comprehensive overview of Moldova’s forestry sector that includes forest cover, ownership, functions, structure, and production. It also includes information on forest management and the institutional framework. The primary objective is to protect valuable forest ecosystems and establish discussion platforms with stakeholders for conservation and long-term resource management.

Approximately 175,500 ha of forest land, accounting for 47.3% of the total forested area, were identified as HCVFs. Most of these forests are owned and managed by the state. To preserve these ecological areas, the study recommends establishing a network of HCVFs and modernizing legislation on protected areas. The methodology involved a practical guide and GIS techniques.

The study provides technical and policy recommendations, such as improving the HCVF identification guide, conducting further research, amending laws on protected areas, and developing an adaptive forest management to ensure future ecosystem services. Forest managers, landscape planners, and beneficiaries of forestry services can use the findings to align management plans, prioritize conservation, and promote sustainable land use. Proper implementation of HCVF principles can attract donors and investors to support Moldova’s forestry sector.

Read the report: English | Romanian

Published on 12/02/2024 inპუბლიკაციები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ