აღწერა

ეკონომიკურ ზრდის შედეგად გარემოსთვის და ადამანთა ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის პრევენციის და შემცირების მიზნით, „ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ პროგრამა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს ეხმარება მათი გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემების გაუმჯობესებაში. „ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ პროგრამის ეს კომპონენტი მიზნად ისახავს ბენეფიციარი ქვეყნების გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შემდგომ კონსოლიდაციას, რათა მიღწეულ იქნას სრული შესაბამისობა საერთაშორისო კანონებთან, როგორიცაა გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის (UNECE) ოქმი სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ,  ტრანსასაზღვრო კონტექსტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კონვენცია (ესპო კონვენცია), ევროკავშირის დირექტივები გარემოს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების  (სგშ) და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) შესახებ. პროგრამა აგრეთვე ეხმარება ბენეფიციარ ქვეყნებს გაზარდონ საკუთარი შესაძლებლობები სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ)  მეთოდების ეფექტური და სისტემატიური გამოყენების მიზნით.

ყოველივე ეს გაზრდის ბენეფიციარ ქვეყნებში ინფორმირებულობის, გამჭვირვალეობის, მონაწილეობითი, ანგარიშვალდებულობითი გადაწყვეტილებების მიღების, სექტორებს შორის თანამშრომლობის, საზაგადოების ჩართულობის და დაინტერესებულ მხარეებს შორის კონსულტაციების ხარისხს, რაც, თავის მხრივ, გააუმჯობესებს ზოგადად გარემოსდაცვითი საკითხების მართვის არსებულ პრაქტიკას.  სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) და ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) მეთოდოლოგიის ეფექტური და სისტემატიური გამოყენება საშუალებას მისცემს ქვეყნებს თავიდან აიცილონ ან შეამცირონ ეკონომიკური ზრდის  გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედება, რადგან, ამ გზით, მწვანე ეკონომიკის მიზნები, მდგრადობის საკითხები და კლიმატის ცვლილების ასპექტები სტრატეგიული და ტერიტორიული დაგეგმარების, პროქტების განვითარების და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის განუყოფელი ნაწილი გახდება. და ბოლოს, ხელი შეეწყობა ეკონომიკური და რეგიონული განვითარების გარემოზე ზეგავლენის შეფასების მიზნით ტრანსსასაზღვრო და რეგიონულ თანამშრომლობას.

ამ სამუშაოებს ახორციელებს UNECE.

ახალი ამბები

დამატებით წასაკითხი მასალა

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ