აღწერა

მთავრობებს, რომელთაც  სურთ  მწვანე ზრდის ხელშემწყობი პოლიტიკის გატარება, სჭირდებათ ინდიკატორები, რომებიც ხელს უნდა შეუწყობენ ცნობიერების ამაღლებას, პროგრესის გაზომვას და პოტენციური შესაძლებლობებისა და რისკების იდენტიფიცირებას. ამ მიმართულებით მუშაობა ხელს შეუწყობს ეფექტურობის მაჩვენებლის განსაზღვრასა და  მონაცემთა  შეგროვებისა და დამუშავების სისტემური მექანიზმების შექმნას. ეროვნული ანგარიშების შემუშავება, რომელიც იყენებს მწვანე ზრდის ინდიკატორებს, ხელს შეუწყობს პოლიტიკურ დებატებს მწვანე ზრდის გარშემო დასაშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ პროგრესი, შევიმუშაოთ  საექსპერტო შეფასების და შდარებითი ანალიზის მექანიზმები.

ამ ღონისძიებებს ახორციელებს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია.

ახალი ამბები

დამატებით წასაკითხი მასალა

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ