აღწერა

ადგილობრივი თემები  მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბუნებრივი რესურსების მართვაში.  ადგილობრივი თემების  მიერ ტყის კონსერვაციისა და მდგრადი გამოყენების მხარდასაჭერად მიმართული საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და აქტივობების წარსულ მაგალითებზე დაყრდნობით, “ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“  უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას, რათა ხელი შეუწყოს  მოცემულ ტერიტორიებზე თემების მიერ ჩატარებულ აქტივობებს  და ბუნებრივი ჰაბიტატების მდგრადი მართვის გზით არამერქნული პროდუქტების წარმოებისა და გამოყენების ზრდას. პროგრამის ფარგლებში ასევე კონსულტაციები გაეწევა თემებს სოფლად სამუშაო ადგილების შექმნასათან  და ეკონომიკური შესაძლებლობების დივერსიფიკაციის საკითხებთან დაკავშირებით; დახმარება აღმოუჩნდებათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს  თემებს შორის დიალოგის წარმართვაში, რაც დადებითი შედეგების განმეორებას და განვრცობას  ემსახურება.

ამ ღონისძიებებს ახორციელებს მსოფლიო ბანკი.

ახალი ამბები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ