ჩვენი საქმიანობა ქვეყნების მიხედვით

“ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ ( EU4Environment) პროგრამა მიზნად ისახავს უფრო მწვანე გახადოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნის ეკონომიკა:

რას ვსაქმიანობთ

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამა „ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“, რომელიც დაწიყო 2019 წელს, ეხმარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანას – სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს, საქართველოს, მოლდოვის რესპუბლიკას და უკრაინას – შეინარჩუნონ საკუთარი ბუნებრივი კაპიტალი და გააუმჯობესონ მოსახლეობის ეკოლოგიური კეთილდღეობა. პროგრამა ხელს უწყობს გარემოსდაცვით აქტივობებს, ეკონომიკური ზრდის მწვანე ალტერნატივების და შესაძლებლობების დემონსტრირებას და დანერგვას, არსებული გარემოსდაცვითი რისკების და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების უკეთ მართვის მექანიზმების დანერგვას.

OECD EU4ENVIRONEMENT

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ