აღწერა

სახელმწიფო ორგანოები  მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა მიზნებისა  და ინტერესების შეთანხმებასა და პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობაში. ექვსივე  პარტნიორ ქვეყანაში გარემოს დაცვის სამინისტროები მთავარ როლს ასრულებენ გარემოსდაცვითი მოქმედებების . განხორციელებაში. თუმცა, ისინი კვლავ  რჩებიან აღჭურვილნი არაადეკვატური  რესურსებით, განიცდიან  პერსონალის მაღალ გადინებას  და ხშირ სტრუქტურულ ცვლილებებს. „ევროკავშირი გარემოს დაცვისათვის“ უზრუნველყოფს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყნის გარემოსდაცვითი ორგანოების როგორც ხანგრძლივა, ასევე ერთჯერად საექსპერტო მხარდაჭერას და შესაძლებლობების განვითარებას.  ეს მხარდაჭერა ვრცელდება ეკონომიკის სამინისტროებზეც,  რადგან იზრდება მათი როლი, როგორც მწვანე ეკონომიკის განვითარების მამოძრავებელი ძალისა.

ეს აქტივობები ხორციელდება  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ.

ახალი ამბები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ