აღწერა

2016 წელს აზერბაიჯანი შეუდგა სტრატეგიული საგზაო რუკის განხორციელებას, რაც მიმართული იყო ეროვნული ეკონომიკისა და 11 ძირითადი სექტორის განსავითარებლად, აერთიანებდა რეფორმებსა და მდგრად განვითარებაზე გათვლილ საშუალო და გრძელვადიან მიზნებს. აზერბაიჯანის საერთო პროგრამული დოკუმენტი – “აზერბაიჯანი 2020: ხედვა მომავალში” მიზნად ისახავს ეკონომიკურ განვითარებაში გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირებას, გარემოს დაბინძურების შემცირებას და გარემოს დაცვის გაუმჯობესებას, ბუნებრივი რესურსების ეფექტურ გამოყენებას, განახლებადი ენერგიის წყაროების მოხმარებას და ენერგოეფექტურობის მიღწევას.

„ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“  ეხმარება აზერბაიჯანს შეიმუშაოს მწვანე ინვესტიციის სტრატეგია, დაასრულოს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისა (SEA) და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (EIA) კანონებზე მუშაობა, მოახდინოს  მარეგულირებელი რეჟიმების რეფორმირება, ხელი შეუწყოს შესაბამისობის მიღწევაში, გააძლიეროს პოლიტიკური დიალოგი მწვანე დაფინანსებისა და ინვესტირების საკითხებზე, განამტკიცოს საზოგადოებრივი გარემოსდაცვითი ხარჯების მენეჯმენტის მხარდაჭერა, შეაფასოს და გააძლიეროს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები და შეიმუშაოს მწვანე ზრდის ინდიკატორები (GGIs).

დამატებით წასაკითხი მასალა

Მეტის ნახვა

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ