ბროშურები

Recommendations for Guidelines for preparing management plans of Emerald sites in Armenia

The “Recommendations for Guidelines for preparing management plans of Emerald sites in Armenia” are aimed at assisting the Armenian authorities in developing effective management plans for Emerald sites. These plans are crucial for protecting species and natural habitats and achieving satisfactory conservation levels.
The report provides a methodology and structure for developing Emerald Management Plans (MPs) and offers guidance for different scenarios, including sites within Special Protected Natural Areas (SPNAs), Forest Enterprises (FEs), and other lands. It also emphasizes the importance of regular monitoring, review, and updates of management plans to ensure their effectiveness and alignment with evolving conservation practices. The recommendations in this report aim to streamline the preparation and approval process of Emerald management plans, benefiting both the authorities and the conservation efforts in Armenia.
By implementing these recommendations, Armenia can enhance its conservation efforts and protect its valuable species and natural habitats.

Read the report.

Published on 15/12/2023 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ